Algemene mededeling

De volgende informatie biedt een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze BURGcam-app of BURGprotect-app gebruikt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens binnen de Burg-Wächter apps?

De verantwoordelijke partij voor de verdere verwerking van de gegevens die via Amazon aan ons zijn doorgegeven, is:

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
D-58300 Wetter

Telefoon: +49 (0) 2335 965 30
E-mail: info@burg.biz

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u ons deze met uw vrijwillige toestemming in het kader van de installatie van de toepassing ter beschikking stelt.

Welke gegevens worden verzameld:

Om technische redenen moeten wij bij het gebruik van de BURGcam-app of BURGprotect-app bepaalde gegevens verzamelen en opslaan.

De volgende gegevens zijn daarom noodzakelijk voor een goede werking van de app.

 • Gegevens van uw BURG-WÄCHTER/SANTEC BW-product (serienummer, IP-adres, apparaat-ID, etc.)
  - Gegevens van de camerasensor (voor het vastleggen van de QR-code op onze apparaten om deze systemen vast te leggen, profielfoto (optioneel)).
  - Persoonlijke gegevens (e-mail, telefoonnummer, voor- en achternaam, contactpersonen met wie u toegang deelt (administratie)) die u deelt via formulierinvoer
  - Toegang tot lokaal apparaatgeheugen (contactpersonen, opslag van foto's, video's, profielfoto)
  - Toegang tot microfoon en luidspreker (communicatie met mensen voor de camera of met de andere kant, evenals voor het verzenden van spraakopdrachten via Siri).
  - Locatiegegevens (toegang wordt gevraagd door Google - voor eindapparaten met Android - bij het uitvoeren van de opdracht om het apparaat-ID op te vragen. Er worden geen gegevens door ons verzameld).
  - WLAN-verbindingsgegevens

De volgende gegevens zijn daarom noodzakelijk voor een vlekkeloze werking van de BURGcam-app met toegang op afstand (P2P) met behulp van de BURGcloud-service:

 • Tussentijdse opslag van verbindingsgegevens en -duur om de verbindingsinstelling te verzorgen en de service te verbeteren.
 • Opslag van account, apparaat-ID en apparaatinformatie en verbindingsgegevens op de BURGcloud-server voor de synchronisatieservice.

Opgenomen cameragegevens (foto's en video's) worden lokaal opgeslagen en blijven op uw mobiele apparaat en worden niet overgebracht naar of opgeslagen op de servers van Burg-Wächter / SANTEC BW, tenzij een uitgebreide service met andere voorzieningen wordt gebruikt.


Bij het registreren van het product voert u persoonlijke gegevens in (voornaam, achternaam en e-mailadres en/of telefoonnummer, profielfoto). Deze worden tijdens het registratie- of updateproces eenmalig aan BURG-WÄCHTER / SANTEC BW doorgegeven en opgeslagen om de account te personaliseren. Dit dient ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij een correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de wisfunctie in het portaal.

Wij verzamelen uw gegevens uitsluitend voor nauwkeurig gedefinieerde doeleinden. Deze kunnen voortvloeien uit technische noodzaak of uitdrukkelijke verzoeken van gebruikers.

Op welke rechtsgrondslag verzamelen wij uw gegevens?

Voor zover wij uw gegevens in de hierboven beschreven omvang verwerken, doen wij dit in het kader van de nakoming van de met u gesloten gebruiksovereenkomst voor de Burg-Wächter App en de Burg-Wächter Skills, op basis van art. 6 (1) lit. b DSGVO, voor de nakoming van onze in de gebruiksvoorwaarden gegarandeerde verplichtingen. Bovendien vindt het gebruik van de Skills en de app plaats op vrijwillige basis en dus op basis van uw toestemming om de diensten te gebruiken (op grond van art. 6 lid 1 letter a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Om dit te doen, stuurt u ons gewoon een informeel bericht per e-mail.

We slaan uw gegevens alleen op zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of als dit wettelijk is bepaald.

Overdracht van gegevens

BURG-WÄCHTER KG en haar dochtermaatschappij SANTEC BW AG geven geen opgeslagen persoonlijke gegevens door aan derden.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

Recht op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht op beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overdragen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie

Binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in het impressum.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden / plaatsvindt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissen.
 • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of geldend te maken, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
 • Als u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21 (1) DSGVO, moet er een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

In dit geval is het echter mogelijk dat bepaalde of alle functies bij het gebruik van de Burg-Wächter Skills niet meer aan u ter beschikking kunnen worden gesteld, omdat de hiervoor vereiste gegevens niet meer door ons worden verwerkt.

Recht van bezwaar

Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen te beschermen, die zwaarder wegen dan onze belangen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor andere doeleinden, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking bedoeld is voor direct marketing. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet verder verwerken voor dit doel.

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben de volgende functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, of als u informatie wilt verkrijgen, gegevens wilt corrigeren, blokkeren of verwijderen, of uw eventuele toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf:

Dhr. René Raumanns, Dhr. Christian Schosnig
SNS Systems GmbH
Martin-Behaim-Strasse 12
63263 Neu-Isenburg

Telefoon: +49 (0) 6102 7751 500
E-mail: datenschutz@burg.biz