Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

Op alle leveringen en diensten van BURG-WÄCHTER KG en de contractpartner (hierna te noemen de klant) zijn de volgende algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) van toepassing. De AV zijn uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten met ondernemers in de zin van § 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen die goederen bij ons bestellen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gaan wij er derhalve van uit dat de met ons gesloten transacties bestemd zijn voor de respectieve bedrijfsactiviteit van de besteller en niet voor privégebruik. 2.
Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing; voorwaarden van de klant die strijdig zijn met of afwijken van onze voorwaarden worden niet erkend zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 3. Onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gelden ook wanneer wij de levering aan de klant zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden van de klant.
Onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige transacties met de klant.

§ 2 citaten

(1) Onze offertes met betrekking tot prijs, hoeveelheden, levertijd en leveringsmogelijkheden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij zijn aan onze offerteprijzen gebonden gedurende 60 dagen na de datum van indiening, tenzij schriftelijk anders is aangeboden. Maat- en kleurwijzigingen en technische wijzigingen voorbehouden. 1. Kleine verschillen in afmetingen en gewicht zijn te wijten aan de productie.
Wij behouden ons de eigendomsrechten en auteursrechten voor op illustraties, tekeningen, concepten, berekeningen en andere documenten. Deze documenten mogen niet zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Voor het gebruik van beeldgegevens is een afzonderlijke overeenkomst nodig.

§ 3 Prijzen en betalingsvoorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de prijzen gefactureerd in euro. Prijzen beginnen bij € 200,- netto franco huis, voor meer details zie infobox "Verzendcondities". Afwijkende voorwaarden voor eilanden of het buitenland zijn op aanvraag verkrijgbaar. Onze prijzen gelden voor de aankoop van originele verpakkingseenheden. 2. Bij bestellingen van kleine hoeveelheden zijn wij gerechtigd een toeslag van 25% op de inkoopprijzen te berekenen.
Alle door ons opgegeven prijzen zijn nettoprijzen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld; zij zijn exclusief BTW tegen het op de factuurdatum geldende wettelijke tarief. Onze factuurbedragen zijn binnen 30 dagen na factuurdatum contant en zonder aftrek betaalbaar. De korting zal vanaf 1 februari 2021 2 procent bedragen als de betaling binnen 10 dagen plaatsvindt. Er bestaat geen recht op korting zolang oudere facturen moeten worden betaald. Uitgezonderd van deze regeling zijn reparatie- en montagefacturen alsmede de facturering van meubilair, die elk onmiddellijk en zonder enige aftrek opeisbaar zijn. Bij overschrijding van de betalingstermijn of bij niet tijdige en volledige betaling is de klant ook zonder aanmaning in verzuim. 2. Wij zijn gerechtigd vanaf de vervaldag achterstalligheidsrente in rekening te brengen ter hoogte van de respectieve banktarieven voor rekening-courantkredieten.
De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Voorts kan de klant slechts een retentierecht doen gelden voor zover zijn tegenvordering op dezelfde contractuele relatie als de betalingsvordering is gebaseerd.

§ 4 Levering en levertijd

1. de aanvang van de overeengekomen leveringstermijn is afhankelijk van de opheldering van alle technische vragen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, moeten op afroep bestelde goederen binnen maximaal twaalf maanden worden afgeroepen. Na het verstrijken van deze termijn zijn wij gerechtigd de goederen te leveren zonder een afroep af te wachten. De naleving van overeengekomen of wettelijk vastgestelde leveringstermijnen is onderworpen aan de voorwaarde dat wij tijdig door onze toeleveranciers worden voorzien van de bestelde grondstoffen of gekochte onderdelen die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling (voorbehoud van eigen bevoorrading). Indien wij niet in staat zijn overeengekomen of vastgestelde leveringsdata na te leven als gevolg van late levering door onze leveranciers, zijn wij niet in verzuim indien het inputmateriaal tijdig is besteld en wij anderszins alle redelijke inspanningen hebben verricht om een tijdige levering van het inputmateriaal te waarborgen.
2) Vorderingen tot schadevergoeding van de klant wegens vertraagde levering alsmede vorderingen tot schadevergoeding in plaats van prestaties die de in lid 1 genoemde grenzen overschrijden, zijn in alle gevallen van vertraagde levering, ook na het verstrijken van een voor de levering gestelde termijn, uitgesloten. Dit geldt niet indien de aansprakelijkheid verplicht is in geval van opzet, grove nalatigheid of schade aan leven, lichaam of gezondheid; dit leidt niet tot een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper. 3. De klant kan het contract alleen in het kader van de wettelijke bepalingen opzeggen als de vertraging in de levering aan ons te wijten is.
Indien de klant met de aanvaarding in gebreke blijft of andere verplichtingen tot medewerking schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding van de door ons geleden schade, met inbegrip van eventuele bijkomende kosten, te verlangen. In dit geval gaat ook het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van het voorwerp van de verkoop over op de klant op het moment dat de klant in gebreke blijft met de aanvaarding. 4. De klant is niet aansprakelijk voor het verlies of de verslechtering van het voorwerp van de verkoop.
Tenzij anders overeengekomen zijn wij gerechtigd tot gedeeltelijke uitvoering. De klant heeft niet het recht gedeeltelijke leveringen te weigeren, tenzij deze voor hem onredelijk zijn wegens de aard van de contractuele verplichting of wegens de aard van het goed of het beoogde gebruik ervan.

§ 5 Risico-overdracht

De verzending geschiedt steeds voor rekening en risico van de klant. Dit geldt ook indien het voorwerp van de verkoop op verzoek van de klant naar een ander adres wordt gezonden. We zullen de meest voordelige manier van verzending kiezen. De klant is verplicht de goederen onmiddellijk na levering op volledigheid en zichtbare schade te controleren en ons binnen vijf dagen na ontvangst van de zending van verlies of beschadiging in kennis te stellen.

§ 6 Garantie op gebreken

1. De garantierechten van de koper veronderstellen dat hij naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot inspectie van de goederen en tot kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel). § 377 HGB zijn ook van toepassing wanneer wij de klant een zuivere arbeidsprestatie leveren.
2. voor zover er sprake is van een gebrek aan de gekochte zaak, moeten wij altijd eerst de gelegenheid krijgen tot nakoming achteraf volgens § 439 BGB
.
3. tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken van de klant - ongeacht de rechtsgrond - uitgesloten. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan; in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen van de klant. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid of in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien geldt het niet als wij een garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van het artikel of voor de duurzaamheid ervan. Voorts geldt de bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid niet voor schade veroorzaakt door een opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (dit zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan onze contractspartner regelmatig mag vertrouwen); tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of wij garanties hebben aanvaard, is onze aansprakelijkheid in dit geval beperkt tot het bedrag van de voor de overeenkomst kenmerkende, voorzienbare schade. 4. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de voor de overeenkomst kenmerkende schade.
(4) Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn of de gegarandeerde eigenschappen missen, of indien zij binnen de garantietermijn gebrekkig worden, behouden wij ons het recht op nakoming achteraf voor. Naar onze keuze en met uitsluiting van verdere garantierechten zullen wij het gebrek verhelpen of een nalevering doen. Indien en alleen indien de latere prestatie mislukt, kan de klant zich uit de overeenkomst terugtrekken of de koopprijs verminderen. De ontdekking van dergelijke gebreken moet ons onverwijld schriftelijk worden meegedeeld, bij herkenbare gebreken echter uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding, bij niet herkenbare gebreken onverwijld nadat zij kenbaar zijn geworden. De garantieperiode eindigt echter uiterlijk 24 maanden nadat de goederen onze fabriek hebben verlaten. De garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik van de goederen, indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt of indien de goederen door de klant of door derden zijn bewerkt of gewijzigd. Voorwerp van de overeenkomst zijn uitsluitend de verkochte goederen met de eigenschappen en kenmerken en het beoogde gebruik volgens de bijgevoegde productbeschrijving. Andere of verdere eigenschappen en/of kenmerken of een verdergaand gebruiksdoel worden slechts geacht te zijn overeengekomen indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn bevestigd. Retourzendingen/goederen kunnen alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming. Het is noodzakelijk om de retourbon (verstrekt door BURG-WÄCHTER) aan de buitenkant te bevestigen. Alle retouren die zonder de begeleidende nota worden ontvangen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Het retouradres is:
BURG-WÄCHTER KG,
Wormgermühle,
D-58540 Meinerzhagen.

Voor alle niet door BURG-WÄCHTER veroorzaakte retourzendingen wordt een korting van minimaal 25% in rekening gebracht. Op maat gemaakte producten (brievenbussen
, sluitsystemen, enz.) kunnen niet worden geretourneerd.

Het retouradres is:
BURG-WÄCHTER KG,
Wormgermühle,
D-58540 Meinerzhagen.

Voor alle niet door BURG-WÄCHTER veroorzaakte retourzendingen wordt een korting van minimaal 25% in rekening gebracht. Op maat gemaakte producten (brievenbusinstallaties, sluitsystemen, enz.) kunnen principieel niet worden teruggezonden.

§ 7 Totale aansprakelijkheid

(1) Elke verdere aansprakelijkheid voor schade en vergoeding van kosten dan voorzien in § 6 is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de gestelde vordering. Deze bepaling is niet van toepassing op vorderingen tegen ons op grond van §§ 1 en 4 van de Wet inzake aansprakelijkheid voor producten met gebreken. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt evenmin in geval van opzet, grove nalatigheid, aantasting van leven, lichaam of gezondheid en in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (zogenaamde "kardinale verplichtingen"). De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voor de overeenkomst typische voorzienbare schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid voor schade aan leven, lichaam of gezondheid. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant is niet verbonden met bovenstaande bepalingen. 2.
Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, arbeiders, bedienden, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons de eigendom van het verkochte voorwerp voor tot de volledige betaling van de koopprijs, inclusief eventuele bijkomende kosten (vracht, verpakking, enz.). In geval van contractbreuk door de klant, in het bijzonder bij betalingsachterstand, hebben wij het recht ons terug te trekken uit de koopovereenkomst en het verkochte voorwerp terug te nemen. Na terugneming zijn wij gerechtigd de verkochte zaak te gelde te maken; de na aftrek van de redelijke kosten van te gelde maken resterende opbrengst zal worden verrekend met de schulden van de klant. 2. De verkoop van de zaak zal worden voortgezet.
De klant is verplicht het voorwerp van de verkoop met zorg te behandelen. Hij zal deze op eigen kosten afdoende verzekeren tegen brand, water en diefstal tegen vervangingswaarde. 3.
In geval van beslaglegging of andere ingrepen door derden is de klant verplicht ons hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. In dit geval is de klant voorts verplicht ons volledig te steunen bij de gerechtelijke en buitengerechtelijke uitoefening van onze rechten, met name door ons de nodige documenten te verstrekken. 4. De klant is verplicht ons te helpen bij de uitoefening van onze rechten.
De koper is gerechtigd het voorwerp van de verkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt hierbij echter aan ons alle vorderingen ter hoogte van het eindfactuurbedrag (incl. BTW) over die hem uit de doorverkoop jegens zijn afnemer of derden toekomen. Deze overdracht staat los van de vraag of het voorwerp van de verkoop zonder of na verwerking wordt doorverkocht. Wij aanvaarden hierbij deze opdracht. De klant blijft gerechtigd om de vordering in de normale gang van zaken te innen. Deze machtiging vervalt indien de klant zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten niet nakomt of indien hij in gebreke blijft. Zij vervalt eveneens indien een aanvraag tot opening van een insolventie- of gerechtelijk akkoord wordt ingediend ten aanzien van het vermogen van de klant of indien de klant zijn betalingen staakt. In deze gevallen zijn wij gerechtigd de overgedragen vordering zelf te innen. De klant is verplicht ons alle informatie te verstrekken die nodig is voor het afhalen en de relevante documenten te overhandigen. In dat geval is de opdrachtgever tevens verplicht de debiteuren (derden) van de overdracht op de hoogte te stellen. 5. De opdrachtgever is verplicht de debiteuren (derden) van de overdracht op de hoogte te stellen.
De verwerking of transformatie van het voorwerp van de verkoop door de klant gebeurt altijd voor onze rekening. Indien het verkochte voorwerp wordt verwerkt met andere voorwerpen die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van het nieuwe voorwerp in de verhouding van de waarde van het verkochte voorwerp tot de andere verwerkte voorwerpen op het ogenblik van de verwerking. In alle andere opzichten is op de door de verwerking ontstane zaak hetzelfde van toepassing als op de onder voorbehoud geleverde zaak. 6.
Indien de verkochte zaak onlosmakelijk is vermengd met andere zaken die ons niet toebehoren, verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de verkochte zaak tot de andere vermengde zaken op het tijdstip van de vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de klant de mede-eigendom pro rata aan ons overdraagt. De klant bewaart de aldus ontstane eigendom of mede-eigendom voor ons.
7. Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 20% overtreft; de keuze van de vrij te geven zekerheden is aan ons.

§ 9 Plaats van uitvoering, toepasselijk recht en plaats van jurisdictie

(1) Tenzij in het contract anders is overeengekomen, is de plaats van uitvoering de zetel van onze vennootschap.
Op alle zakelijke betrekkingen met ons is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. 3. De toepasselijkheid van het CISG (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) is uitgesloten.
Indien de klant een handelaar is, zijn de rechtbanken van de Bondsrepubliek Duitsland internationaal bevoegd voor alle juridische geschillen. De plaats van jurisdictie is in alle gevallen de maatschappelijke zetel van onze vennootschap. Wij hebben echter het recht de klant te dagvaarden in zijn algemene bevoegde rechtbank. Deze bevoegdheidsregels zijn ook van toepassing op vorderingen in wissel- of chequeprocedures.

Verzendingsvoorwaarden

Levering franco huis:
Prijzen zijn netto franco huis vanaf 200,-€ inclusief verpakking. Uitgesloten hiervan zijn

kluizen en brandkasten van 100 kg of meer

Kleine zendingen:
Netto waarde van de goederen tot 20,- €
= pro rata kosten 5,- €
Netto waarde van de goederen 20,- € tot 200,- €
= pro rata kosten 9,- €

Drop shipment:
Directe verzending op bestelling van de klant,
Verzend- en administratiekosten
20,- €, behalve kluizen van meer dan
30 kg zie transportdiensten

Afwijkende voorwaarden voor eilanden of het buitenland op aanvraag.

BTW nr. DE 126881184
DSD licentie nr. 11473
Interseroh nr. 2088148
ILN 40 03482 00000 7
WEEE reg. no.: DE19767115