Terugbetalingsbeleid

Garantie op gebreken

(1) Garantierechten van de koper vereisen dat de koper zijn controle- en kennisgevingsverplichtingen overeenkomstig § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) naar behoren is nagekomen. § 377 HGB is ook van toepassing wanneer wij een zuivere arbeidsprestatie voor de koper verrichten.
(2) In geval van een gebrek aan het koopobject
wordt
ons in eerste instantie altijd de mogelijkheid geboden tot nakoming achteraf volgens § 439 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

3. tenzij hieronder anders vermeld, zijn verdere aanspraken van de klant - ongeacht de rechtsgrond - uitgesloten. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor schade die niet aan het leveringsvoorwerp zelf is ontstaan; in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen van de klant. De bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de oorzaak van de schade berust op opzet of grove nalatigheid of in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien geldt het niet als wij een garantie hebben gegeven voor de kwaliteit van het artikel of voor de duurzaamheid ervan. Bovendien geldt de bovenstaande vrijstelling van aansprakelijkheid niet voor schade die wordt veroorzaakt door een opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (dit zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan onze contractspartner regelmatig mag vertrouwen); tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of wij garanties hebben aanvaard, is onze aansprakelijkheid in dit geval beperkt tot het bedrag van de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade. 4. De aansprakelijkheid van de contractspartner is beperkt tot het bedrag van de schade.
(4) Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn of de gegarandeerde eigenschappen missen, of indien zij binnen de garantietermijn gebrekkig worden, behouden wij ons het recht op nakoming achteraf voor. Naar onze keuze en met uitsluiting van verdere garantierechten zullen wij het gebrek verhelpen of een nalevering doen. Indien en alleen indien de latere prestatie mislukt, kan de klant zich uit de overeenkomst terugtrekken of de koopprijs verminderen. De ontdekking van dergelijke gebreken moet ons onverwijld schriftelijk worden meegedeeld, bij herkenbare gebreken echter uiterlijk binnen vijf dagen na aanvaarding, bij niet herkenbare gebreken onverwijld nadat zij kenbaar zijn geworden. De garantieperiode eindigt echter uiterlijk 24 maanden nadat de goederen onze fabriek hebben verlaten. De garantie vervalt bij oneigenlijk gebruik van de goederen, indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming worden gebruikt of indien de goederen door de klant of door derden zijn bewerkt of gewijzigd. Voorwerp van de overeenkomst zijn uitsluitend de verkochte goederen met de eigenschappen en kenmerken en het beoogde gebruik volgens de bijgevoegde productbeschrijving. Andere of verdere eigenschappen en/of kenmerken of een verdergaand gebruiksdoel worden slechts geacht te zijn overeengekomen indien zij door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Retourzendingen/goederen kunnen alleen plaatsvinden na schriftelijke toestemming. Het is noodzakelijk om de retourbon (verstrekt door BURG-WÄCHTER) aan de buitenkant te bevestigen. Alle retouren die zonder de begeleidende nota worden ontvangen, kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.Het retouradres is
: BURG-WÄCHTER KG,
Wormgermühle,
D-58540 Meinerzhagen


.

Voor alle niet door BURG-WÄCHTER veroorzaakte retourzendingen wordt een korting van minimaal 25% in rekening gebracht. Op maat gemaakte producten (brievenbusinstallaties
, sluitsystemen, enz.) kunnen principieel niet worden teruggezonden
.

Het retouradres is
: BURG-WÄCHTER KG,
Wormgermühle,
D-58540 Meinerzhagen


.

Voor alle niet door BURG-WÄCHTER veroorzaakte retourzendingen wordt een korting van minimaal 25% in rekening gebracht. Op maat gemaakte producten (brievenbusinstallaties, sluitsystemen, enz.) kunnen principieel niet worden teruggezonden.